Obchodní podmínky pro nákup vstupenek

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky pro nákup“) upravují práva a povinnosti společnosti Carllones s.r.o., IČO: 07579136, DIČ: CZ07579136, se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 318349 (dále jen „Caffesion“) při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní a/nebo jiné akce (dále jen „Akce“).
 2. Tyto Obchodní podmínky pro nákup tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím vstupenek na Akci a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami pro nákup seznámil.
 3. Caffesion prodává vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.caffesion.cz, popř. internetových stránek, které na www.caffesion.cz přesměrují, a případně prodejních míst smluvních partnerů Caffesion, a to vč. kamenných prodejen, internetových stránek a/nebo jiných aplikací Pořadatelů či jiných smluvních partnerů Caffesion (dále jen „Prodejní síť“).
 4. Za nákup vstupenek prostřednictvím Prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přímo u Caffesion prostřednictvím jeho partnera či jiného oddělení.
 5. Kontaktovat Caffesion znamená kontaktovat oprávněnou osobu na její konkrétní telefonní číslo či e-mail, je-li známo, nebo na obecný telefon či e-mail, uvedený v sekci Kontakty.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je závazek Caffesion dodat kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím limitovaném dostupností vstupenek předaných k prodeji a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.
 2. Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.
 3. Caffesion se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu vstupenek přes internet budou dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím a v případě nákupu vstupenek jiným způsobem v Prodejní síti (na pokladně, nebo u obchodního partnera) budou kupujícímu vstupenky dodány bezprostředně po zaplacení vstupného příslušným pracovníkem, u něhož kupující vstupenky zakoupí. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.
 4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany Caffesion jsou veškeré závazky Caffesion vyplývající ze smlouvy splněny.

III. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny

 1. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená Pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 2. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo Pořadatele na vědomí.
 3. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Caffesion neodpovídá.

IV. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky

 1. Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky či náklady spojené s nákupem vstupenky.
 2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.caffesion.cz je platba za vstupenku možná pouze platební kartou, bankovním převodem, na fakturu.
 3. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany kupujícího, akceptací objednávky ze strany Caffesion (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží kupujícím.
 4. Caffesion nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.
 5. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

V. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím prostřednictvím Caffesion odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě Pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

VI. Reklamační řád

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených u Caffesion prostřednictvím Prodejní sítě se řídí těmito Obchodními podmínkami pro nákup a reklamačním řádem uvedeným v tomto čl. VI.
 2. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
 3. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky, pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.
 4. Caffesion nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).
 5. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 1 pracovního dne po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat Caffesion a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit Caffesion jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že Caffesion zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena, a nepůjde o případ uvedený v předchozím odst. 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil Caffesion, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno následujícím způsobem:
  1. Caffesion se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail,
  2. v případě, že již došlo ke konání Akce, se Caffesion zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.
 6. V případě, že ze strany Caffesion dojde ke změně místa konání nebo termínu Akce nebo k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který Caffesion poskytl svůj e-mail o této skutečnosti vyrozuměn. Caffesion neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout, ani za to, že kupující obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním.
 7. Dojde-li ze strany Caffesion ke změně termínu Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po původním termínu Akce a pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se Akce ve změněném termínu. V případě, že dojde ke změně termínu Akce z důvodu nezávislého na vůli Caffesion v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky.
 8. Dojde-li ze strany Caffesion k úplnému zrušení Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo na poukaz na další nákup. Právo na vrácení vstupného nebo poukaz na další nákup může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po termínu Akce. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na vůli Caffesion v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup.
 9. Caffesion bude vstupné vracet níže popsaným způsobem a to pouze do výše finančních prostředků, které Caffesion poskytne. Těmito finančními prostředky se rozumí zejména finanční prostředky, které Caffesion obdržel od kupujících za prodej vstupenek. V části, v níž nebudou nároky kupujícího uspokojeny, odpovídá kupujícímu výhradně Caffesion.
 10. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odst. 7 až odst. 9 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno následujícím způsobem:
  1. v případě elektronického nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.caffesion.cz bude vstupné vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno,
  2. v případě nákupu vstupenky v prodejním místě Caffesion nebo prodejním místě smluvního partnera Caffesion bude vstupné vráceno způsobem, který si zvolí kupující (hotovostně, bezhotovostně, poukazem) s tím, že podmínkou vrácení vstupného je, že se kupující bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne původního data konání zrušené Akce) dostaví do prodejního místa, ve kterém vstupenku na Akci zakoupil a vrátí zakoupené a nevyužité vstupenky,
  3. v případě vrácení vstupného prostřednictvím poukazu na další nákup, zašle Caffesion poukaz na kontaktní e-mail zadaný kupujícím při nákupu vstupenky. 
 11. U Caffesion nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v síti Caffesion.

VII. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi affesion a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou Caffesion či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Ochrana osobních údajů při nákupu

 1. Caffesion během prodeje vstupenek zpracovává osobní údaje, které mu při nákupu vstupenky poskytne kupující, a to v souladu se Zásadami soukromí.
 2. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat Caffesion.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. Caffesion je oprávněna kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky pro nákup.
 3. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup a smluvní vztah mezi kupujícím a Caffesion se řídí českým právním řádem.
 4. Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek prostřednictvím Caffesion budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

V Praze dne 21. 7. 2021, Caffesion, s.r.o.